تجزیه و تحلیل حادثه ناشی از کار 5

تجزیه و تحلیل حادثه ناشی از کار 5

اگر بیمه شده ای علی رغم وجود وسایل حفاظت فردی و آموزش و نظارت به دستور کارفرمای خود که بیشتر برای کار مختصر ولحظه ای اتفاق می افتد به ارتفاع برود و در همین حین حادثه به وقوع بپیوندد مسئول چه کسی است؟

پاسخ :با شرحی که شما داده اید نمی توان به صورت قطعی اظهار نظر کارشناسی ارایه و گفته شود که مسئولیت متوجه چه کسی می باشد

احراز این امر مستلزم بررسی های دقیق میدانی و استماع اظهارات طرفین و شهود و ارزیابی روال حاکم در کارگاه است

ولی در مجموع در صورتیکه برای کارشناس موارد مندرج در تبصره :2: ماده :95:قانون کار به طور کامل احراز گردد می توان گفت که مسئولیتی متوجه کارفرما نمیباشد مجددا ً تأکید می گردد به شرط آنکه برای کارشناس احراز گردد که کارفرما تمامی وظایف تعریف شده برای وی را در ماده:91: و تبصره :2:ماده :95:قانون کار به مرحله اجرا گذاشته و این کارگر بوده که در یک لحظه از غفلت کارفرما سؤ استفاده کرده و مقررات مربوطه را زیر پا گذاشته است که در اینصورت است که مسئولیتی متوجه کارفرما نیست

ماده 91
کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده ٨٥ این قانون مکلفند براساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت وبهداشت کارگران در محیط کار، وسایل وامکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و درخصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی وبهداشتی فردی و اجرای دستورالعملهای مربوطه کارگاه می باشند.

تبصره 2ماده95
چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع ماده ٨٥ این قانون برای حفاظت فنی وبهداشت کار
وسایل و امکانات لازم را در اختیار کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزشهای لازم وتذکرات قبلی بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آنها استفاده ننماید کارفرمامسئولیتی نخواهد داشت. درصورت بروز اختلاف، رای هیات حل اختلاف نافذ خواهد بود

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...