محاسبه افت قابل توجه در عملکرد ریه در طول زمان

محاسبه افت قابل توجه در عملکرد ریه در طول زمان

براساس معیارهاى انجمن توراکس آمریکا میزان افت قابل توجه در عملکرد ریه در طول زمان براى هر یک  از پارامترهاى FVC و FEV1 و15 درصد  بیشتر مى باشد. تعریف میزان افت قابل توجه در توصیه هاى انجمن طب کار و محیط آمریکا معادل 10 % مى باشد.

Expected FEV1 or FVC = (0/85 × initial FEV1 or FVC) – (Number of years × 0/025)

1 نظر

  1. TornTorn:

    You are so awesome for helping me solve this mystrey.