تجزیه و تحلیل حادثه ناشی از کار 2

تجزیه و تحلیل حادثه ناشی از کار 2

سؤال :

در کارگاه پرسکاری ، من برای ایمنی بیشتر پرس های خود را به سیستم فرمان دوشستی مجهز کرده ام اما یکی از کارگران در غیاب من برای راحتی کار خودش یکی از شستی های فرمان پرس را بسته و با یک شستی کار می کرده که در یکی از مراحل کاری هنگام گذاشتن قطعه کار در زیر پرس با بودن دستش در منطقه خطر و فشردن شستی دچار حادثه شده است و این در حالی است که اگر از دوشستی استفاده می کرد دستش زیر پرس نمی رفت به نظرشما من هم مقصر هستم

پاسخ :


اینکه کارگر در غیاب شما مرتکب چنین خطایی شده بدیهی است که در راستا ی ارزیابی میزان تأثیر پذبری بروز حادثه از خطای او باید به نکات مهم ذیل توجه گردد:

چرا این کار را انجام داده است؟

چه مدت بوده که این کار را انجام می داده است؟

آیا سرپرست وی و دیگر افرادی که در کارگاه نمایندگان کارفرما محسوب می شوند از خطای وی مطلع بوده اند یا خیر؟

آیا دیگر همکارانش اینگونه عمل می نموده اندیا خیر؟

  آیا انجام این خطای وی به علت رسیدن به آماری نبوده که با ید دریک شیفت تحویل نماید؟

اما شما که کارفرما وی هستیدباید توجه داشته باشید که

با استناد به بند 1 ماده 83 آیین نامه و مقررا ت حفاظتی پرس ها (پرس کاری سرد فلزات )که مقرر می دارد

«ضربه زن شروع به فعالیت ننماید مگر این که دگمه ها یا اهرم های راه انداز پرس همزمان با استفاده از هر دوست پرس کار فشرده شوند و عمل ضربه زن پس از هر ضربه در حد بالا متوقف شود»

ونیز استناد به بند 3 همین ماده که مقرر می دارد

 « چنانچه یکی از شستی ها و اهرم ها بسته نگاه داشته یا قفل شودراه اندازی پرس امکان پذیر نباشد»

همچنین با استناد به ماده 143 همان آیین نامه که مقرر می دارد

 «در مواقعی که لازم است برای قراردادن و یا گذاشتن قطعه کار و رد کردن قطعات چسبیده و گیر کرده و کناره های ورق از قالب ، پرس کار به منطقه عمل پرس نزدیک شود استفاده از ابزارهای دستی برای تغذیه پرس توصیه می شود تا کارگر مجبور نباشد از دست یا انگشتان خود استفاده نماید

و نیز با استناد به بند 1 ماده فوق الاشاره که مقرر می دارد

« این ابزارها نبایستی به هیچ وجه جایگزین روش های حفاظ گذاری منطقه عمل پرس ها شود»

بنابراین دستگاه پرسی که در اختیار کار گر قرار داده شده منطبق با موازین و مقررا ت مربوطه نبوده لذا شما مسئول هستید

X

1 نظر

  1. KattyKatty:

    Unvbileeable how well-written and informative this was.