دستورالعمل ایمنی انبارها

دستورالعمل ایمنی انبارها

 

الف) مقررات عمومی :
 
1- باتوجه به نوع موادی که درآن انبار می شودطراحی وساخته شود.  
2- دیوارها وسقف وسرپناه تمام انبارهابدون استثناء باید ازمصالح غیرقابل اشتعال ساخته شود.  
3- درفواصل مناسب ازدیوارهای جانبی زه کشی گرددتاازایجاد رطوبت جلوگیری شود.
4- انبارها بایددرنقاطی طراحی شوندکه وسیله نقلیه مورد لزوم بتواندبه سهولت به محوطه انبار وارد شود...

ادامه ی مطلب ...

برای دسترسی به ادامه ی مطلب، باید عضو سایت بشوید. اگر قبلا در سایت عضو شده اید، برای ورود به سایت اینجا کلیک کنید.

1 نظر

  1. HawkHawk:

    Gynecomastia causes typically track back into an imbalance between the hormone testosterone and estrogen. Normally, the decline in testosterone at the heart of the problem results either from health problems that either block or reduce teosestortne, or conditions which really boost estrogen. What exactly are some of these gynecomastia causes and exactly how can they be treated to help cure gynecomastia naturally without having to use prescription drugs or chemicals.