۲۶
شهریور
دستورالعمل استفاده از مواد شیمیایی بخش رادیولوژی

دستورالعمل استفاده از مواد شیمیایی بخش رادیولوژی

 بهداشت حرفه ای در بیمارستان » دستورالعمل ها

  دستورالعمل استفاده از مواد شیمیایی وجلوگیری از آثار سوء آنها دربخش رادیولوژی مواد شیمیایی مصرفی این بخش شامل: تاید وایتکس سایدکس ...۱۰
شهریور
دستورالعمل ایمنی انبارها

دستورالعمل ایمنی انبارها

 بهداشت حرفه ای در بیمارستان » دستورالعمل ها

  الف) مقررات عمومی :   1- باتوجه به نوع موادی که درآن انبار می شودطراحی وساخته شود.   2- دیوارها وسقف وسرپناه تمام انبارهابدون استثناء باید ازمصالح غیرقابل اشتعال ساخته شود.   3- درفواصل مناسب ازدیوارهای جانبی زه کشی گرددتاازایجاد رطوبت جلوگیری شود. 4...۰۲
تیر
دستورالعمل کاربا سیلندرهای تحت فشار

دستورالعمل کاربا سیلندرهای تحت فشار

 بهداشت حرفه ای در بیمارستان » دستورالعمل ها

  شرح دستورالعمل : 1)     سیلندر را نباید پرتاب نمود و یا بوسیله حرکت غلطشی جابجا کرد . 2)     کپسول را به طور عمودی و دور از حرارت و نور مستقیم خورشید و اشعه قرار دهید .۱۷
خرداد
نگهداری ،حمل ونقل و انبار سیلندرهای تحت فشار

نگهداری ،حمل ونقل و انبار سیلندرهای تحت فشار

 بهداشت حرفه ای در بیمارستان » دستورالعمل ها

هدف اطمینان از اینکه کلیه کارکنان درگیر با انبا رش و حمل و نقل سیلندرهای تحت فشار بشکل ایمن کار می کنند تا با پیروی از آن بتوان از خطرات آتش سوزی و یا آسیب به کارکنان جلوگیری بعمل آید .دامنه کاربرد کاربرد این دستورالعمل برای کلیه کارکنان، بالاخص نفراتی...۱۷
خرداد
دستورالعمل ویژه مخاطرات

دستورالعمل ویژه مخاطرات

 بهداشت حرفه ای در بیمارستان » دستورالعمل ها

زلزله آتش سوزی مواد مخاطره زا قطع برق سیل،آبگرفتگی و نشت آب تھدید بمب، وسایل مشکوک و قابل ان...۱۷
خرداد
ایمنی  پلکان

ایمنی پلکان

 بهداشت حرفه ای در بیمارستان » دستورالعمل ها

  ایمنی  پلکان: 1: کلیه‌ پلکان‌ها - سکوها -  و پاگردها باید استحکام‌ کافی‌ داشته‌ و تحمل‌ فشار و سنگینی‌ بارهای‌ عادی‌ را داشته‌ باشد 2: پلکان‌ها و سکوهایی‌ که‌ از مصالح‌ مشبک‌ ساخته‌ شده‌اند ابعاد چشمه‌های‌ آن‌ نباید از 25 میلیمتر تجاوز نماید تا اشیاء...۱۷
خرداد
انتقال بیمار

انتقال بیمار

 بهداشت حرفه ای در بیمارستان » دستورالعمل ها

 این فایل شامل تصاویر و توضیحات کاملی جهت انتقال بیمار از تخت به صندلی از تخت به دستشویی و ... ...۱۷
خرداد
ایمنی ابزارهای دستی

ایمنی ابزارهای دستی

 بهداشت حرفه ای در بیمارستان » دستورالعمل ها

  شرح دستورالعمل : چکش ها : از چکش هایی که ترک خورده یا شکسته و یا میله آنها شل و فرسوده و یا اینکه سر آن لب پریدگی دارد استفاده ننمائید. مطمئن شوید که سر چکش بصورت صحیحی به میله و دسته آن وصل شده است. سوهان ها : سوهانها بایستی دارای دسته مناسبی باشند ...۲۷
بهمن
استاندارد های اعتبار بخشی بیمارستان

استاندارد های اعتبار بخشی بیمارستان

 بهداشت حرفه ای در بیمارستان » دستورالعمل ها

  مدل اعتباربخشی به عنوان یکی از معتبرترین مدل های ارزیابی مبتنی بر کیفیت و ایمنی با برخورداری از مقبولیت جهانی روزافزون در بخش سلامت، هماهنگ با سایر اولویتهای وزارت متبوع همچون حاکمیت بالینی، ایمنی بیمار و منشور حقوق بیمار، همگام با استانداردهای اعتبا...