تجزیه و تحلیل حادثه ناشی از کار 6

تجزیه و تحلیل حادثه ناشی از کار 6

من کارفرمای یک کارگاه کوچکی هستم که یکی از کارگران شرکت در اولین ساعات اولین روز کاریش به علت افتادن جسم سنگین بر روی پایش دچار حادثه شده است ، همان اول صبح، من یکی از کارگران را فرستاده بودم که برای او کفش ایمنی بخرد ولی متأسفانه ده دقیقه قبل از آنکه او کفش را بیاورد برای کارگر حادثه رخ داد با این وصف که من در همان ساعات اول شروع به کار کارگر در حال انجام وظیفه خود یعنی خریدن کفش برای او بوده ام و خود کارگر هم شهادت می دهد که من این کاررا کرده ام به نظر جنابعالی باز هم مقصرم

پاسخ : 

حسب مستفاد از ماده آیین نامه وسایل حفاظت فردی که مقرر می دارد

ماده 4- کارفرما مکلف است وسایل حفاظت فردی را در شرایط مطلوب نگهداری نموده،و در جایی قرار دهد که
دسترسی سریع به آنها امکان پذیر باشد

لذا استباط میگردد که وجود و در دسترس بودن وسایل حفاظت فردی متناسب با نوع کار کارگر مقدم برشروع کارتوسط کارگر در کارگاه بوده و کارگر باید شروع کارش با مجهز بودن به وسایل حفاظت انفرادی متناسب با نوع کارش باشد

بنابراین یکی از علل مؤثر در بروز این حادثه عدم رعایت مقرره مذکور از سوی شما می باشد

 لازم به ذکر است که درراستای احراز دیگر علل مؤثر در بروز حادثه مثل بی احتیاطی مصدوم و دیگر علل احتمالی با بررسی های میدانی و استماع اظهارا ت اشخاص مرتبط و شهود و دیگر تحقیقا ت لازم این امر محقق خواهد شد

3 نظر

  1. BoogBoog:

    Repost….I am so proud….njescapee says:March 5, 2012 at 11:00 pmNC toll roads are located primarily in and around the tronigle.chicagafinance says:March 5, 2012 at 11:19 pmnjescapee says:March 5, 2012 at 11:00 pmJJ toll roads are located primarily in and around the hairy triangle.

  2. LouiseLouise:

    It all hinges on his health. If he’s cleared I say bring it. It’s a bold move. Our o-line is now in good shape. And with PM we now become the number one destination for FA WR.0s217;8&#823#;&.

  3. ChinaChina:

    Your hotnesy is like a beacon