تجزیه و تحلیل حادثه ناشی از کار 6

تجزیه و تحلیل حادثه ناشی از کار 6

کارشناس HSE شرکتی هستم که پیمانکار اصلی بوده و بخش های مختلفی از کار رو به پیمانکاران مختلف به صورت پیمانی داده است. در قرارداد پیمانکار ایجاد مکان غذاخوری و استراحت دیده شده و ما هم به کرات در جلسات و هم به صورت مکتوب متذکر شدیم که به فوریت نسبت به ایجاد مکان مناسبی جهت غذا و استراحت کارگران ایجاد نماید ولی متاسفانه هنوز نفرات پیمانکار در محل فعالیت اجرایی غذا صرف می نمایند و استراحت می کنند. حال سوال بنده اینه که در صورت وقوع حادثه در زمان ناهار و استراحت چه کسی مسئول است؟

پاسخ :


درصورتیکه حادثه ای رخ دهد که متأثر از عدم رعایت مقررات از سوی پیمانکار جزءباشد با استناد به ماده 11 آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری پیمانکار اصلی به جهت عدم اِعمال نظارت مؤثر مسئول خواهد بود

ماده 11 هر گاه پیمانکار اصلی با مؤافقت کارفرما اجرای قسمت های مختلف عملیات پیمان را مطابق مفاد قراردادی به پیمانکار یا پیمانکاران دیگر محول نماید ، هر پیمانکار در محدوده پیمان خود مسئول اجرای کلیه مقررات مرتبط بوده و پیمانکار اصلی مسئول نظارت وایجادهمانگی بین آنها می باشد

4 نظر

 1. RainRain:

  trade issues? I can't move my videos in Favorites into my Plltaisys, nor can I move my videos in Playlists to Quicklist. This has been going on since the new interface launch and no one from YouTube has contacted me, even after submitting several bug reports and a few e-mails.

 2. NashNash:

  Spin as WND will, the ruling by the FEC has nothing to do with Hassan's qualifications to be president, i.e., being a natural-born citizen according the cohtuittsion.Tne FEC is only concerned with election financing rules, nothing more, and that's all their ruling encompasses.

 3. ChristinaChristina:

  It's posts like this that make surfing so much plaseure

 4. MiraMira:

  Lakshmi, It is coming because you have placed that visitor tracking wigted.The magenta colored box with list of visitors from each location. If you remove that ,the ads may go.Deepa