نحوه بررسی حادثه بازرسان اداره کار

نحوه بررسی حادثه بازرسان اداره کار

در بازرسی های کارشناسان اداره کار، چقدر به دلایل مطرح شده در فرم گزارش حادثه تامین اجتماعی که توسط ایمنی شرکت تکمیل میشود؛ توجه شده و ایا اساسا ملاک عمل قرار میگیرد؟


پاسخ :

در راستا ی احراز شرح ماوقع و علل مؤثر در بروز حادثه ، بازرسا ن کار و یا دیگر کارشاسان ذیصلاح بررسی کننده حادثه قطعا ً توجه به جمیع جهات و نیز شواهد و قرائن واظهارات حادثه دیده و شهود و کارفرما ویا نمایندگان کارفرما و همچنین مدارک موجودودر صورت امکان بازسازی صحنه حادثه را جزو وظایف خود در بررسی حادثه دانسته و بایدبه آن عمل نموده و قطعا ً عمل می نمایند

بدیهی است که یکی از این مدارک مربوطه ،فرم گزارش حادثه تکمیل شده در کارگاه می باشد

این بدان معنی نخواهدبود که کارشناس هرآنچه را می شنود و یا به او ارایه میدهند پایه واساس تصمیم گیری خود قلمداد نماید

کارشناس پس از طی همه مراحلی که مستلزم بررسی جامع و کارشناسانه یک حادثه می باشد ، به واکاوی و تجزیه وتحلیل همه داده ها پرداخته تا با کشف علل احراز شده مؤثر در بروز حادثه و تطبیق علل مذکوربا قوانین و مقررات حاکم در شرایط وقوع واقعه ،اینکه علل مذکور ناشی از انجام فعل و یا ترک فعل چه اشخاصی بوده ونیزبا ارزیابی میزان تأثیر پذیری بروز حادثه از علل مذکور نظریه نهایی خود را استنباط وارایه خواهد نمود

1 نظر

  1. DeaconDeacon:

    Vet at du er en dyktig lærer, så der gjør du nok også en god og viktig jobb. Tror og VET at skolen trenger lærere som deg, men skjønner det kan bli mye med 2 jobber…. :S Vanskelig å gi råd uten å tenke på at du er en utmerket lærer, og at ikke skolen må miste slike som deg0u823&;.Jor#n sin siste, kule, flotte [type] ..