تجزیه و تحلیل حادثه ناشی از کار 3

تجزیه و تحلیل حادثه ناشی از کار 3

من یک کارگر هستم که در یک کارگاه پرس کاری کار می کردم ، برای گذاشتن قطعه کار به زیر پرس دارای انبرک بودیم اما من از ان استفاده نکردم و هنگامی که قطعه کاررا زیر پرس گذاشتم پایم روی پدال رفت و پرس عمل کرد و انگشتانم قطع شده است ایا اینکه از انبرک استفاده ننموده ام و پایم بر روی پدال رفته همه مسؤلیت ها با من است

پاسخ :


با استناد به ماده 55 ایین نامه مقررات حفاظتی پرس ها (پرس کاری سرد) که مقرر می دارد

«از پدال پایی فقط در صورتی استفاده شودکه پرسکار به طور اطمینان بخشی حفاظت شده باشد مانند هنگام استفاده از قالب های محفوظ»
و با توجه به اینکه در اینگونه مواقع پرس باید به سیستم فرمان دوشستی همزمان مجهز باشد تا به هیج عنوان دست کارگر در منطقه خطر قرار نگیردو نیز مستندا ً به بند2ماده143آیین نامه مذکور که مقرر می دارد

«این ابزارها (منظور همان انبرکی که سئوال کننده اظهار داشته )نبایستی به هیچ وجه جایگزین روش های حفاظ گذاری منطقه عمل پرس ها شوند»

بنابراین از نقطه نظر کارشناسی اینجانب، کارفرما به علت عدم رعایت مقررات ذکر شده مسئول بوده و عدم استفاده از انبرک توسط شما نیز بی تأثیر در بروز حادثه نبوده است که کارشناس بررسی کننده حادثه بنا به استنباطی که از بررسی ها و بازدید میدانی خود که به عمل آورده حاصل می نماید میزان تأثیر پذیری بروز حادثه را از علل مذکور برای مرجع ارجاع دهنده اعلام خواهد نمود

1 نظر

  1. BuffeeBuffee:

    These shoes left a "good, weolodlne&qu-t; grin on my face, as opposed to the "My goodness, that's what I call fugly" grin I usually reserve for shoes by D&G etc.They should probably come up with a moustache strap next.