۰۷
آذر
خط مشی ممنوعیت گذاردن درپوش سرنگ وسرسوزن بعداز استفاده

خط مشی ممنوعیت گذاردن درپوش سرنگ وسرسوزن بعداز استفاده

 بهداشت حرفه ای در بیمارستان » خط مشی ها

  دامنه کاربرد : کلیه بخش های درمانی وبستری بیمارستان تعاریف: تزریقات ایمن : یعنی تهیه وتامین وسایل وتجهیزات وآموزش هائی برای ارائه خدمت تزریق به افراد جامعه به صورتی که ایمنی فرد خدمت گیرنده ، خدمت  دهنده وجامعه فراهم شود. خط مشی: باتوجه به اینکه تزری...۰۷
آذر
خط مشی ملاحضات کارکنان دردوران بارداری

خط مشی ملاحضات کارکنان دردوران بارداری

 بهداشت حرفه ای در بیمارستان » خط مشی ها

  دامنه کاربرد : بیمارستان ودرمانگاه الحاقی تعاریف: مرخصی زایمان :   مدت زمانی که فرد به علت زایمان (طبیعی ، سزارین ) پس از طی مراحل اداری از محیط کار وشغل خود جدا می شود . مرخصی استعلاجی : مدت زمانی که فرد به دلیل بیماری جهت طی مراحل درمانی پس از طی م...۰۷
آذر
خط مشی معاینات پرسنلی

خط مشی معاینات پرسنلی

 بهداشت حرفه ای در بیمارستان » خط مشی ها

  دامنه کاربرد :کلیه بخش ها وواحد های بیمارستان ودرمانگاه الحاقی تعاریف: معاینات قبل از استخدام:    طبق ماده 90 قانون تامین اجتماعی کلیه کارفرمایان مشمول قانون کارو تامین اجتماعی قبل از بکارگیری افراد می بایست آزمایشات ومعاینات قبل از استخدام را در مرا...۰۷
آذر
خط مشی مدیریت مواد شیمیایی

خط مشی مدیریت مواد شیمیایی

 بهداشت حرفه ای در بیمارستان » خط مشی ها

  دامنه کاربرد : کلیه قسمتها وبخشهای بیمارستان ودرمانگاه تعاریف: مواد شیمیایی: منظور از مواد شیمیایی دراین گفتار ،هرماده ای است که درقسمتها وبخشها به منظور شستشو ،ضد عفونی ، بی حسی ، حلال ، رقیق سازی ، رنگ آمیزی، ساختمان سازی ، سوخت ،بی هوشی و... دربخش...۰۷
آذر
خط مشی کنترل حریق

خط مشی کنترل حریق

 بهداشت حرفه ای در بیمارستان » خط مشی ها

  دامنه کاربرد : کلیه قسمتها وبخش های بیمارستان ودرمانگاه الحاقی تعاریف:   مورد مبهمی ندارد خط مشی: بیمارستان شهید بهشتی برآنست که تا حد مقدور با بکارگیری از تمام قابلیتهای پرسنلی ،اداری ومالی خوداز طریق آموزش افراد ، تهیه تجهیزات و امکانات لازم ، آماد...۰۷
آذر
خط مشی  حمل دستی بار

خط مشی حمل دستی بار

 بهداشت حرفه ای در بیمارستان » خط مشی ها

  حمل دستی بار: انتقال و جابجائی بار توسط دست یا دیگر بخش های بدن که همراه با بالا بردن، پایین آوردن، کشیدن ، هل دادن، نگهداشتن، چرخاندن بار و یا ترکیبی از موارد فوق می باشد. ارگونومی: علم اصلاح و بهینه سازی محیط، مشاغل و تجهیزات به گونه ای که متناسب ب...۰۷
آذر
خط مشی ثبت وگزارش حوادث شغلی

خط مشی ثبت وگزارش حوادث شغلی

 بهداشت حرفه ای در بیمارستان » خط مشی ها

  دامنه کاربرد : کلیه قسمتهای بیمارستان ودرمانگاه الحاقی - کلیه پرسنل تعاریف: حادثه : حادثه عبارت است از یک اتفاق پیش بینی نشده و خارج از انتظار که سبب صدمه وآسیب گردد.۱۲
مهر
شرح وظایف کارشناس مسئول واحد بهداشت حرفه ای در بیمارستان

شرح وظایف کارشناس مسئول واحد بهداشت حرفه ای در بیمارستان

 بهداشت حرفه ای در بیمارستان » خط مشی ها

  -1 تدوین خط مشی، استراتژی و اهداف واحد بهداشت حرفه ای بیمارستان همسو بااستراتژی وخط مشی بیمارستان -2 مشارکت در فرهنگ سازی در زمینه خط مشی، استراتژی، برنامه ها و اهداف بهداشت حرفه ای به کلیه پرسنل -3 تهیه و گرد آوری ( اجرای ) مجموعه قوانین، مقررات و د...۳۰
تیر
خط مشی بیماری کارکنان

خط مشی بیماری کارکنان

 بهداشت حرفه ای در بیمارستان » خط مشی ها

  (الزامات کارکنان در صورت ابتلاء به انواع بیماریها) تعاریف: مرخصی استعلاجی : مدت زمانی که فرد به دلیل بیماری جهت طی مراحل درمانی پس از طی مراحل اداری از محیط کار وشغل خود جدا می شود . بیماری شغلی : بیماریی که فرد شاغل در اثر تماس با عوامل زیان آور محی...۲۴
فروردین
خط مشی انجام رادیوگرافی پرتابل

خط مشی انجام رادیوگرافی پرتابل

 بهداشت حرفه ای در بیمارستان » خط مشی ها

  رادیوگرافی پرتابل: انجام هرگونه رادیوگرافی در بخش های بستری ( خارج از بخش رادیولوژی ) به دلیل عدم امکان انتقال بیمار به  بخش رادیولوژی  توسل دستگاههای پرتابل رادیولوژی....۲۴
فروردین
خط مشی خرید واستفاده از وسایل حفاظت فردی

خط مشی خرید واستفاده از وسایل حفاظت فردی

 بهداشت حرفه ای در بیمارستان » خط مشی ها

  وسایل حفاظت فردی: با توجه به اینکه حذف مخاطرات وعوامل زیان آور (شیمیایی ،بیولوژیکی ، فیزیکی ) از  فرایندها وفعالیتهای موجود دربیمارستان  بطور صد درصد غالبا امکان پذیرنبوده ویابسیارمشکل است معقولترین وآخرین حربه جهت مقابله بامخاطرات محیط کاراستفاده از...