آیین نامه ایمنی انبارها

آیین نامه ایمنی انبارها


الف) مقررات عمومی :

1- باتوجه به نوع موادی که درآن انبار می شودطراحی وساخته شود.  

2- دیوارها وسقف وسرپناه تمام انبارهابدون استثناء باید ازمصالح غیرقابل اشتعال ساخته شود.  

3- درفواصل مناسب ازدیوارهای جانبی زه کشی گرددتاازایجاد رطوبت جلوگیری شود. 

4- انبارها بایددرنقاطی طراحی شوندکه وسیله نقلیه مورد لزوم بتواندبه سهولت به محوطه انبار وارد شود.  

5- طراحی آن طوری باشد که مواد درون آن در معرض عوامل جوی (نورخورشید- باران و.... )قرار نگیرد.

6- ساختمان انبار بایدازمصالحی ساخته شودکه دربرابرزلزله وحریق مقاوم باشد.  

 

ادامه ی مطلب ...

برای دسترسی به ادامه ی مطلب، باید عضو سایت بشوید.
هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...