حدود مجاز مواجهه تعیین شده عوامل زیان آور شیمیایی

حدود مجاز مواجهه تعیین شده عوامل زیان آور شیمیایی
حدود مجاز مواجهه تعیین شده عوامل زیان آور شیمیایی برای ارزیابی و کنترل مخاطرات محیط های کاری است و در موارد زیر نباید استفاده گردد:
الف-ارزیابی و کنترل آلودگی هوای مناطق شهری،روستایی یا زیست محیطی
ب-برآورد پتانسیل سمیت مواجه های مداوم و بی وقفه یا دوره های کاری طولانی مدت ج- اثبات یا رد وجود یک عارضه یا بیماری در افراد
نکات:الف-حد مجاز مواجهه بایستی توسط کارشناسان و متخصصان بهداشت حرفه ای مورد استفاده قرار گیرد.
ب- اگر شاغلین روزانه 8 ساعت و 40 ساعت کار هفتگی با حدود اعلام شده در کتاب حدود مجاز مواجهه شغلی مواجهه داشته باشند، برای یک دوره کاری سلامت آنان تأمین می گردد.
ج-برای گازهای محرک،فقط حد مجاز مواجهه شغلی سقفی کاربرد دارد.
نکته:
الف- منظور از حد مجاز شغلی سقفی (OEL-C )،غلظتی از ماده شیمیایی که مواجهه شغلی بیش از آن حد حتی برای لحظه ای نیز مجاز نیست.
ب- اگر سنجش لحظه ای ماده شیمیایی برای مقایسه با OEL-C امکان پذیر نباشد، نمونه برداری باید در یک حداقل زمان کافی انجام شود تا مواجهه معادل یا بیشتر از حد سقفی تشخیص داده شود.
ج- STEL برای آن دسته از مواد شیمیایی توصیه شده است که علاوه بر اثرات سمی مزمن دارای اثرات حاد شناخته شده نیز هستند و اثرات سمی حاد ناشی از تماس کوتاه مدت با غلظت های بالای آنها در انسان یا حیوان گزارش شده باشد.
زیر بنای هر برنامه ارزیابی عوامل شیمیایی محیط کار :
الف-تعیین نوع حد مجاز مواجهه شغلی آن
ب- انتخاب روش پایش متناسب با آن حد
نکات:
1- زمان مواجهه شغلی با غلظت های بین TWA تا STEL نباید از 15 دقیقه تجاوز نماید.
2- برای مواد شیمیایی که OEL-TWA برای آنها معین شده است ولی به دلیل عدم وجود اطلاعات کافی سم شناسی،فاقد OEL-STEL هستند،محدوده های نوسان مورد استفاده قرار می گیرد.
3- نوسانات غلظت مواجهه شاغلین می تواند تا 3 برابر OEL-TWA برای حداکثر 30 دقیقه در خلال یک روز کاری باشد به شرطی که میانگین مواجهه کارگر بیشتر از OEL-TWA نباشد.

1 نظر

  1. BlazeBlaze:

    Fabulous coat! You look incredibly glamorous. And I am a big fan of what you've done with those shorts. Besides, I hear uno-rweareas-duterwear is back in a big way.