تجزیه و تحلیل حادثه ناشی از کار 1

تجزیه و تحلیل حادثه ناشی از کار 1

سؤال :

من یک کارگاه چوب بری دارم که کارگرم هنگام تنظیم حفاظ دستگاه اره به علت برخورد یکی از انگشتان دستش به تیغه در حال چرخش دچار حادثه شده است علیرغم اینکه من همیشه سفارش کرده ام که مواظب باشند که دستشان به تیغه برخورد نکند و سایر کارگران نیز شهادت می دهند که من چقدر سفارش کرده ام آیا مسئولیتی متوجه من می باشد

پاسخ :


با استناد به ماده 8آیین نامه حفاظتی صنایع چوب که مقرر میدارد«تنظیم حفاظ ها یا وسایل هدایت کننده چوب هنگا م روشن بودن دستگاهها ممنوع است .»
بنابراین شما مسئول هستید
بدیهی است که ارزیابی میزان تأثیر پذیری بروز حادثه از بی احتیاطی کارگر مستلزم بازدید دقیق ازدستگاه مورد نظرو استماع اظهارات وی و دیگر تحقیقات لازم است.

1 نظر

  1. ZarielZariel:

    Jealousy is such a poor trait. However, it’s nothing new. Indiana has always been jealous of Kentucky basketball. They have a good team on occasion but they will always be the little brother or cousin to the real deal, just like Loh.evilleiWusn haters start hating you know all is right with the world.