مفهوم اصطلاح LEL و UEL

مفهوم اصطلاح LEL و UEL

در بحث گازسنجی و شناسایی گازهای قابل اشتعال دو اصلاح وجود دارد به نام
Lower Explosion Limit
و
Upper Explosion Limit
که به ترتیب و اختصار LEL و UEL نامیده می شوند.
شرط اشتعال برای هر گاز قابل اشتعالی در محیط وجود مقادیر مشخصی از آن گاز در محیط است. که اگر مقدار گاز در محیط کمتر و یا بیشتر از آن باشد امکان اشتعال وجود ندارد زیرا باید مقدار مشخص از این گاز با اکسیژن هوا ترکیب شود تا اشتعال ممکن شود.


کمترین مقدار مورد نیاز از هر گاز قابل اشتعال در محیط، برای ایجاد شرایط اشتعال را LEL می گویند که برای هر گاز مقدار مشخص و ثابتی است و به صورت درصدی از حجم هوا بیان می شود. درصورتیکه مقدار گاز قابل اشتعال در محیط کمتر از آن باشد امکان اشتعال وجود نخواهد داشت. به عنوان مثال برای گاز متان مقدار LEL برابر 5 درصد حجم هواست. یعنی اینکه اگر 5 درصد یا بیشتر هوای محیط را گاز متان پر کند شرایط اشتعال گاز متان مهیا شده است و اگر گاز متان موجود در محیط کمتر از 5 درصد حجم هوا باشد، امکان اشتعال وجود نخواهد داشت. مفهوم اصطلاح LEL و UEL : قسمت دوم
بیشترین مقدار مورد نیاز از هر گاز قابل اشتعال در محیط، برای ایجاد شرایط اشتعال را UEL می گویند که برای هر گاز مقدار مشخص و ثابتی است و به صورت درصدی از حجم هوا بیان می شود. درصورتیکه مقدار گاز قابل اشتعال در محیط بیشتر از آن باشد امکان اشتعال وجود نخواهد داشت. به عنوان مثال برای گاز متان مقدار UEL برابر 15 درصد حجم هواست. یعنی اینکه اگر 15 درصد یا کمتر هوای محیط را گاز متان پر کند شرایط اشتعال گاز متان مهیا شده است و اگر گاز متان موجود در محیط بیشتر از 15 درصد حجم هوا باشد، امکان اشتعال وجود نخواهد داشت.

سوختن یک واکنش شیمیایی است بین اکسیژن و ماده سوختنی در دمای مناسب ، در این عمل اکسیژن به عنوان یک اکسید کننده و جسم قابل اشتعال به عنوان یک اکسید شونده محسوب می شود

1 نظر

  1. سحرسحر:

    خیلی خیلی خوشحال میشم به من سر بزنی خیلییییییییییی