آئین نامه اجرائی قانون اخذ جریمه بخاطر استخدام اتباع خارجی فاقد پروانه کار

آئین نامه اجرائی قانون اخذ جریمه بخاطر استخدام اتباع خارجی فاقد پروانه کار

 

((آئین نامه اجرایی بند ((و)) تبصره (7) قانون بودجه سال 1380)) ((مصوب 26/2/80 هیأت وزیران))
ماده 1- بند (و) تبصره (7) قانون بودجه ناظر به کلیه کارگاهها بوده و بازرسی از آنها به منظور شناسایی اتباع خارجی فاقد پروانه کار در سراسر کشور توسط وزارت کار وامور اجتماعی انجام می شود. تبصره 1- کارگاههای مستقر در اردوگاهها از شمول این ماده مستثنا می باشند. تبصره 2- وزارت کار وامور اجتماعی نسبت به صدور پروانه کار برای اتباع خارجی مجاز در کارگاههایی که توسط سازمانهای خیریه بین المللی احداث شده است با تأیید کمیته دائمی اتباع بیگانه موضوع آئین نامه اجرایی ماده (180) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور اقدام می نماید.

ماده 2- وزارت کار وامور اجتماعی موظف است در صورت مشاهده تخلف کارفرما یا مقاطعه دهنده در خصوص بکارگیری اتباع خارجی فاقد پروانه کار نسبت به صدور و ابلاغ برگ جریمه طبق فرم پیوست براساس مدت زمان اشتغال، تعداد شاغلین غیرمجاز خارجی و تکرار تخلف به میزان مقرر در قانون بودجه سال 1380 کل کشور اقدام نماید. تبصره 1- ابلاغ برگ جریمه با رعایت ترتیبات مقرر در آیین دادرسی مدتی به کارفرما یا نماینده یا خادم یا بستگان وی در صورت عدم حضور یا امتناع آنان با الصاق در محل انجام می پذیرد. تبصره 2- کل وجوه جریمه به درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز خواهد شد. و وزارت کار وامور اجتماعی موظف است شماره حساب مربوط را به دادگستری محل اعلام نماید. تبصره 3- اشتغال کمتر از یک روز در اعمال جریمه یک روز محاسبه می شود. ماده 3- کارفرمایان متخلف موظفند پس از ابلاغ برگ جریمه به آنان ضمن تسویه حساب با اتباع خارجی و اخراج آنان از کارگاه، ظرف مدت حداکثر ده روز نسبت به واریز مبلغ جریمه اقدام و فیش مربوط را به اداره کار و امور اجتماعی محل در قبال اخذ رسید تسلیم نمایند. تبصره 1- چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ برگ جریمه کارفرما گواهی دادگاه مبنی بر اعتراض یا طرح دعوی را تسلیم اداره کار و امور اجتماعی محل نماید، اجرای برگ جریمه تا تعیین تکلیف نهایی متوقف می شود. تبصره 2- مادامی که از سوی دادگاه دستوری مبنی برتوقف عملیات اجرایی یا ابطال برگ جریمه صادر نشده باشد عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت. ماده 4- در صورتی که کارفرما از پرداخت جریمه خودداری نماید وزارت کار و امور اجتماعی می تواند علاوه بر تعقیب عملیات اجرایی مبادرت به تعقیب کیفری متخلفان وفق ماده 181 قانون کار در محاکم کیفری صالح نماید. ماده 5- در صورت اعتراض کارفرما دادگاه می تواند به منظور بررسی موضوع از نظر بازرس کار در این خصوص استفاده نماید. تبصره1- قوه قضائیه می تواند حسب اعلام وزارت کار وامور اجتماعی نسبت به تخصیص شعبه دادگاه عمومی برای رسیدگی به اعتراض کارفرمایان اقدام کند. ماده 6- کلیه شهرداریها موظفند در مجوزها و پروانه های ساختمانی صادر شده ماده 181 قانون کار را متذکر شوند. ماده 7- کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات، نهادهای انقلاب اسلامی، شرکتهای دولتی، شهرداریها و دستگاههایی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است مکلفند حسب اعلام وزار کار و امور اجتماعی در زمینه ارائه اطلاعات مورد نیاز همکاریهای لازم را به عمل آورند.

1 نظر

  1. DweezilDweezil:

    I see, I suspope that would have to be the case.