نخستین قانون ایمنی و بهداشت حرفه ای

نخستین قانون ایمنی و بهداشت حرفه ای

 

نخستین قانون ایمنی و بهداشت حرفه ای در استان انتاریودر سال 1980 یعنی 32 سال پیش تصویب و اجرا شد. البته پیشینه قانون کار در کشور کانادا به حدود 100 سال قبل از آن میرسد یعنی سال 1880 زمانی که تنها قانون کار موجود فقط کارگران کارخانجات صنعتی را بصورت محدود تحت پوشش قرار میداد. دراواخر قرن نوزدهم بسیاری از صنایع کودکان و زنان را بعنوان کارگراستخدام میکردند چون نیروهای کاری ارزان قیمتی بودند و این به نفع کارفرمایان بود.

1 نظر

  1. LyzbethLyzbeth:

    As I read this, I was thinking that it would be very challenging to separate the different histories of a garment. Guess that would depend on what one was focusing on. Like that book with fingermarks on electric dream blog. And also how our culture focuses on clileanness. Neat ideas, I’m inspired.