مناطق خطر ناک : (Hazardous Areas)

مناطق خطر ناک : (Hazardous Areas)

 

مناطق خطرناک طبق استاندارد اروپا به سه زون طبقه بندی میشوند:
Zone 0: به منطقه ای اطلاق میشود که مخلوط قابل اشتعال درآن منطقه همیشه وجود داشته باشد.
Zone 1:به منطقه ای که احتمال حضور مخلوط قابل اشتعال در آن منطقه در شرایط
معمول وجود داشته باشد.


Zone 2:به منطقه ای که احتمال حضور مخلوط قابل اشتعال در آن منطقه در شرایط
معمول وجود نداشته باشد.
• مناطق خطرناک طبق استاندارد امریکا به دو بخش طبقه بندی میشوند:
Division 1: برابر با تعریف Zone 0 و 1 Zone در استاندارد اروپا میباشد.

Division 2: برابر با تعریف Zone 2 در استاندارد اروپا میباشد.

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...