آگهی استخدامی

آگهی استخدامی

نام کارگاه /شرکت /موسسھ: : شرکت انھار ٢ -رشته ھا/تخصص ھای مورد نیاز :HSE ٣-مقطع/مقاطع تحصیلی مورد پذیرش: لیسانس ٤-شرایط سنی و جنسی مورد نیاز: آقا ٥-نام شھر / نشانی محل کار: دھشیر و نائین * ٦-شماره تلفن جھت تماس توسط جویندگان کار: ٧-ایمیل - جھت ارسال رزومه و ارتباط کارجویان:[email protected] ٨ -نام مسئول مربوطھ در محل کار: ٩-وضعیت حضور فیزیکی: تمام وقت ١٠ -تعداد نیروی انسانی مورد نیاز: ٢نفر ١١ -شرح آگھی استخدام: ترجیحاً بومى ١٢ -مھلت اعتبار این فرصت شغلی 1394/03/10

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...