سامانه دریافت فیش حقوقی

مستمری بگیران محترم از طریق لینک زیر قادر به دریافت فیش حقوقی خویش می باشند

زیر مانیتوری قابل تنظیم